انتخاب خط:
انتخاب ايستگاه:

خطوط اتوبوس رانی
شماره خط:209

ايستگاه مبدأ: پل خاقانی
ايستگاه مقصد: پایانه شهید بهشتی
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:212

ايستگاه مبدأ: میدان امام حسین (ع)
ايستگاه مقصد: پایانه شهید بهشتی
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:422

ايستگاه مبدأ: سیدخندان
ايستگاه مقصد: مطهری
مسير رفت:
مسير برگشت:

خطوط تاکسیرانی

خطوط دوچرخه