انتخاب خط:
انتخاب ايستگاه:

خطوط اتوبوس رانی
شماره خط:364

ايستگاه مبدأ: خانی آباد نو
ايستگاه مقصد: پایانه فیاض بخش
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:376

ايستگاه مبدأ: پایانه وصال
ايستگاه مقصد: پایانه فیاض بخش
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:258

ايستگاه مبدأ: بیست متری جوادیه
ايستگاه مقصد: پایانه فیاض بخش
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:417

ايستگاه مبدأ: پایانه شهید سروری
ايستگاه مقصد: پایانه فیاض بخش
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:338

ايستگاه مبدأ: پایانه امام خمینی (ره)
ايستگاه مقصد: پارکینگ شهر ری
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:257

ايستگاه مبدأ: پایانه ابریشم
ايستگاه مقصد: پایانه فیاض بخش
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:243

ايستگاه مبدأ: میدان امام خیمینی (ره)
ايستگاه مقصد: سیزده آبان
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:337

ايستگاه مبدأ: پایانه امام خمینی (ره)
ايستگاه مقصد: پایانه بلوار قدس
مسير رفت:
مسير برگشت:

خطوط تاکسیرانی
شماره خط:614

ايستگاه مبدأ: گلوبندک
ايستگاه مقصد: میدان فاطمی
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:515

ايستگاه مبدأ: گلوبندک
ايستگاه مقصد: فلکه دوم صادقیه
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:1123

ايستگاه مبدأ: گلوبندک
ايستگاه مقصد: میدان انقلاب اسلامی
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:1235

ايستگاه مبدأ: گلوبندک
ايستگاه مقصد: میدان رازی
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:1216

ايستگاه مبدأ: گلوبندک
ايستگاه مقصد: چهارراه لشگر
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:1213

ايستگاه مبدأ: گلوبندک
ايستگاه مقصد: میدان خراسان
مسير رفت:
مسير برگشت:

خطوط دوچرخه