انتخاب خط:
انتخاب ايستگاه:

خطوط اتوبوس رانی
شماره خط:328

ايستگاه مبدأ: پایانه مترو صادقیه
ايستگاه مقصد: دهکده المپیک
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:284

ايستگاه مبدأ: پایانه مترو صادقیه
ايستگاه مقصد: پایانه کن
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:285

ايستگاه مبدأ: پایانه مترو صادقیه
ايستگاه مقصد: پایانه شهران
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:279

ايستگاه مبدأ: پایانه مترو صادقیه
ايستگاه مقصد: جنت آباد شمالی
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:416

ايستگاه مبدأ: پایانه مترو صادقیه
ايستگاه مقصد: تهرانسر شرقی
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:415

ايستگاه مبدأ: پایانه مترو صادقیه
ايستگاه مقصد: شهرک دریا
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:391

ايستگاه مبدأ: پایانه مترو صادقیه
ايستگاه مقصد: میدان شهدای شاد آباد
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:324

ايستگاه مبدأ: پایانه مترو صادقیه
ايستگاه مقصد: پایانه شهرک شهید باقری
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:372

ايستگاه مبدأ: پایانه مترو صادقیه
ايستگاه مقصد: میدان ولیعصر ( عج )
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:290

ايستگاه مبدأ: پایانه مترو صادقیه
ايستگاه مقصد: میدان صنعت
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:280

ايستگاه مبدأ: پایانه آزادی
ايستگاه مقصد: پایانه کوهسار
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:286

ايستگاه مبدأ: پایانه مترو صادقیه
ايستگاه مقصد: جنت آباد جنوبی
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:288

ايستگاه مبدأ: پایانه آزادی
ايستگاه مقصد: میدان صنعت
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:322

ايستگاه مبدأ: پایانه مترو صادقیه
ايستگاه مقصد: پایانه دریاچه
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:368

ايستگاه مبدأ: پایانه آزادی
ايستگاه مقصد: سیدخندان
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:369

ايستگاه مبدأ: پایانه آزادی
ايستگاه مقصد: میدان ونک
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:370

ايستگاه مبدأ: فرودگاه مهرآباد
ايستگاه مقصد: میدان ونک
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:388

ايستگاه مبدأ: پایانه مترو صادقیه
ايستگاه مقصد: پایانه شهید بهشتی
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:423

ايستگاه مبدأ: پایانه مترو صادقیه
ايستگاه مقصد: باغ فیض
مسير رفت:
مسير برگشت:

خطوط تاکسیرانی
شماره خط:2222

ايستگاه مبدأ: میدان دهکده المپیک
ايستگاه مقصد: مترو صادقیه
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:555

ايستگاه مبدأ: پایانه مترو صادقیه
ايستگاه مقصد: شهرک آپادانا
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:522

ايستگاه مبدأ: پایانه مترو صادقیه
ايستگاه مقصد: شهران
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:551

ايستگاه مبدأ: پایانه مترو صادقیه
ايستگاه مقصد: شهر زیبا
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:528

ايستگاه مبدأ: پایانه مترو صادقیه
ايستگاه مقصد: تقاطع ابراهیمی
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:2123

ايستگاه مبدأ: پایانه مترو صادقیه
ايستگاه مقصد: تهرانسر
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:531

ايستگاه مبدأ: پایانه مترو صادقیه
ايستگاه مقصد: باغ فیض
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:552

ايستگاه مبدأ: پایانه مترو صادقیه
ايستگاه مقصد: بهار
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:556

ايستگاه مبدأ: پایانه مترو صادقیه
ايستگاه مقصد: دانشگاه علوم تحقیقات
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:553

ايستگاه مبدأ: پایانه مترو صادقیه
ايستگاه مقصد: انتهای جنت آباد
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:550

ايستگاه مبدأ: پایانه مترو صادقیه
ايستگاه مقصد: فلکه دوم صادقیه
مسير رفت:
مسير برگشت:

خطوط دوچرخه