انتخاب خط:
انتخاب ايستگاه:

خطوط اتوبوس رانی
شماره خط:211

ايستگاه مبدأ: میدان بهارستان
ايستگاه مقصد: خیابان معلم
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:317

ايستگاه مبدأ: میدان بهارستان
ايستگاه مقصد: میدان شوش
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:312

ايستگاه مبدأ: میدان قیام
ايستگاه مقصد: میدان رسالت
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:345

ايستگاه مبدأ: میدان بهارستان
ايستگاه مقصد: بلوار ابوذر
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:276

ايستگاه مبدأ: میدان خراسان
ايستگاه مقصد: میدان انقلاب اسلامی
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:277

ايستگاه مبدأ: میدان هفتم تیر
ايستگاه مقصد: بلوار نیک نام
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:278

ايستگاه مبدأ: میدان هفتم تیر
ايستگاه مقصد: پایانه محلاتی
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:309

ايستگاه مبدأ: میدان بهارستان
ايستگاه مقصد: پایانه ائمه اطهار
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:315

ايستگاه مبدأ: میدان بهارستان
ايستگاه مقصد: پایانه کوهسار
مسير رفت:
مسير برگشت:

خطوط تاکسیرانی
شماره خط:1222

ايستگاه مبدأ: میدان بهارستان
ايستگاه مقصد: پایانه شوش
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:1439

ايستگاه مبدأ: میدان بهارستان
ايستگاه مقصد: سرآسیاب
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:1438

ايستگاه مبدأ: میدان بهارستان
ايستگاه مقصد: دانشگاه آزاد
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:1323

ايستگاه مبدأ: مترو بهارستان
ايستگاه مقصد: پایانه براری
مسير رفت:
مسير برگشت:
شماره خط:824

ايستگاه مبدأ: میدان بهارستان
ايستگاه مقصد: پایانه خلجی
مسير رفت:
مسير برگشت:

خطوط دوچرخه