مسافران گرامی:

* با توجه به شرايط ترافيكي خط، امكان اينكه قطار راس ساعت اعلام شده به ايستگاه نرسد وجود دارد.

 

از مبدا ايستگاه تجريش

شنبه تا چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه و روزهاي تعطيل

ساعت

فاصله حركت

ساعت

فاصله حركت

ساعت

فاصله حركت

05:35-05:55

20 دقيقه

05:55-05:35

20 دقيقه

06:00-06:40

20 دقيقه

05:55-06:10

15 دقيقه

06:10-05:55

15 دقيقه

06:40-07:30

10 دقيقه

06:10-06:30

10 دقيقه

06:30-06:10

10 دقيقه

07:30-20:50

7 دقيقه

06:30-06:50

5 دقيقه

06:30-10:00

5 دقيقه

20:50-22:00

10 دقيقه

06:50-07:30

4 دقيقه

10:00-15:00

6 دقيقه

 

 

07:30-08:54

3:30 دقيقه

15:00-18:30

5 دقيقه

 

 

08:54-09:50

4 دقيقه

18:30-19:30

6 دقيقه

 

 

09:50-10:30

5 دقيقه

19:30-21:30

7 دقيقه

 

 

10:30-14:30

6 دقيقه

21:30-22:00

10 دقيقه

 

 

14:30-15:00

5 دقيقه

 

 

 

 

15:00-17:00

4 دقيقه

 

 

 

 

17:00-17:56

3:30 دقيقه

 

 

 

 

17:56-18:40

4 دقيقه

 

 

 

 

19:30-18:40

5 دقيقه

 

 

 

 

20:00-19:30

6 دقيقه

 

 

 

 

21:32-20:00

7دقيقه

 

 

 

 

21:32-22:00

10 دقيقه

 

 

 

 

 

از مبدا ايستگاه شهر ري

شنبه تا چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه و روزهاي تعطيل

ساعت

فاصله حركت

ساعت

فاصله حركت

ساعت

فاصله حركت

05:30-05:50

5 دقيقه

05:30-05:36

6 دقيقه

06:00-06:30

10 دقيقه

05:50-06:30

4 دقيقه

05:36-09:06

5 دقيقه

06:30-19:50

7 دقيقه

06:30-07:58

3:30 دقيقه

09:06-14:06

6 دقيقه

19:50-22:00

10 دقيقه

07:58-08:50

4 دقيقه

14:06-17:36

5 دقيقه

 

 

08:50-09:30

5 دقيقه

17:36-18:30

6 دقيقه

 

 

09:30-13:30

6 دقيقه

18:30-20:30

7 دقيقه

 

 

13:30-14:00

5 دقيقه

20:30-22:00

10 دقيقه

 

 

14:00-16:00

4 دقيقه

 

 

 

 

16:00-16:56

3:30 دقيقه

 

 

 

 

16:56-17:40

4 دقيقه

 

 

 

 

17:40-18:30

5 دقيقه

 

 

 

 

18:30-19:00

6 دقيقه

 

 

 

 

20:40-19:00

7 دقيقه

 

 

 

 

20:40-22:00

10دقيقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** فاصله حركت: مدت زمان انتظار در ايستگاه براي رسيدن قطار بعدي است.


از مبدا ايستگاه تهران (صادقيه)

شنبه تا چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه و روزهاي تعطيل

ساعت

فاصله حركت

ساعت

فاصله حركت

ساعت

فاصله حركت

05:30-05:50

10 دقيقه

05:30-06:00

10 دقيقه

06:00-08:00

10 دقيقه

05:50-06:08

6 دقيقه

06:00-06:30

6 دقيقه

08:00-20:50

7 دقيقه

06:08-07:00

4 دقيقه

06:30-09:50

5 دقيقه

20:50-22:00

10 دقيقه

07:00-08:00

3 دقيقه

09:50-12:50

6دقيقه

 

 

08:00-09:00

4 دقيقه

12:50-16:00

5 دقيقه

 

 

09:00-09:30

5 دقيقه

16:00-20:00

6 دقيقه

 

 

09:30-14:30

6 دقيقه

20:00-20:40

8 دقيقه

 

 

14:30-15:10

5 دقيقه

22:00-20:40

10 دقيقه

 

 

15:10-16:30

4دقيقه

 

 

 

 

16:30-17:26

3:30 دقيقه

 

 

 

 

17:26-18:30

4 دقيقه

 

 

 

 

19:30-18:30

5دقيقه

 

 

 

 

20:40-19:30

7 دقيقه

 

 

 

 

20:40-22:00

10 دقيقه

 

 

 

 

از مبدا ايستگاه فرهنگسرا

شنبه تا چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه و روزهاي تعطيل

ساعت

فاصله حركت

ساعت

فاصله حركت

ساعت

فاصله حركت

05:30-06:00

10 دقيقه

05:30-06:10

10 دقيقه

06:00-08:10

10 دقيقه

06:00-06:35

7 دقيقه

06:10-06:34

8 دقيقه

08:10-21:00

7 دقيقه

06:35-07:00

5 دقيقه

06:34-06:58

6 دقيقه

21:00-22:00

10 دقيقه

07:00-07:52

4 دقيقه

06:58-10:08

5 دقيقه

 

 

07:52-08:49

3 دقيقه

10:08-13:02

6 دقيقه

 

 

08:49-09:17

4 دقيقه

13:02-16:42

5 دقيقه

 

 

09:17-10:12

5 دقيقه

16:42-20:06

6 دقيقه

 

 

10:12-14:42

6 دقيقه

20:06-21:10

8 دقيقه

 

 

14:42-15:42

5دقيقه

21:10-22:00

10 دقيقه

 

 

15:42-17:14

4 دقيقه

 

 

 

 

17:14-18:10

3:30 دقيقه

 

 

 

 

18:10-19:02

4 دقيقه

 

 

 

 

19:02-20:02

5 دقيقه

 

 

 

 

21:20-20:02

7 دقيقه

 

 

 

 

21:20-22:00

10 دقيقه

 

 

 

 

 

 

* فاصله حركت: مدت زمان انتظار در ايستگاه براي رسيدن قطار بعدي است.


 

 

 

از مبدا ايستگاه آزادگان

شنبه تا چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه و روزهاي تعطيل

ساعت

فاصله حركت

ساعت

فاصله حركت

ساعت

فاصله حركت

05:30-06:00

10 دقيقه

05:30-06:00

10 دقيقه

06:00-21:00

12 دقيقه

06:00-06:16

8 دقيقه

06:00-19:45

9 دقيقه

21:00-22:00

15 دقيقه

06:16-07:23

6 دقيقه

19:45-21:15

10 دقيقه

07:23-09:09

7 دقيقه

21:15-22:00

15 دقيقه

09:09-13:57

9 دقيقه

13:57-18:09

7 دقيقه

18:09-21:00

9 دقيقه

21:00-21:30

10 دقيقه

21:30-22:00

15 دقيقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از مبدا ايستگاه قائم

شنبه تا چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه و روزهاي تعطيل

ساعت

فاصله حركت

ساعت

فاصله حركت

ساعت

فاصله حركت

05:40-06:00

20 دقيقه

05:40-06:00

20 دقيقه

06:00-06:30

15 دقيقه

06:00-06:30

10 دقيقه

06:00-06:30

10 دقيقه

06:30-21:30

12 دقيقه

06:30-07:22

8 دقيقه

06:30-21:30

9 دقيقه

21:30-22:00

15 دقيقه

07:22-08:29

6  دقيقه

21:30-22:00

10 دقيقه

08:29-09:41

7  دقيقه

09:41-14:29

9  دقيقه

14:29-19:16

7  دقيقه

19:16-21:40

9 دقيقه

21:40-22:00

10 دقيقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** فاصله حركت: مدت زمان انتظار در ايستگاه براي رسيدن قطار بعدي است.

 

 

 
 

از مبدا ايستگاه شهيد كلاهدوز

شنبه تا چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه و روزهاي تعطيل

ساعت

فاصله حركت

ساعت

فاصله حركت

ساعت

فاصله حركت

05:30-05:42

6 دقيقه

05:52-05:30

8 دقيقه

06:00-07:40

10 دقيقه

05:42-06:30

4 دقيقه

08:12-05:52

5 دقيقه

20:40-07:40

7 دقيقه

06:30-07:40

3:30دقيقه

13:12-08:12

6 دقيقه

22:00-20:40

10 دقيقه

07:40-08:32

4 دقيقه

15:42-13:12

5 دقيقه

 

 

08:32-09:22

5 دقيقه

15:42-19:54

6 دقيقه

 

 

09:22-14:52

6 دقيقه

19:54-21:30

8 دقيقه

 

 

14:52-15:32

5 دقيقه

21:30-22:00

10 دقيقه

 

 

15:32-17:00

4 دقيقه

 

 

 

 

17:00-17:56

3:30 دقيقه

 

 

 

 

17:56-18:32

4 دقيقه

 

 

 

 

18:32-19:02

5 دقيقه

 

 

 

 

19:02-19:56

6 دقيقه

 

 

 

 

19:56-21:20

7 دقيقه

 

 

 

 

00:22-20:21

10 دقيقه

 

 

 

 


 

 

 

از مبدا ايستگاه ارم سبز

شنبه تا چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه و روزهاي تعطيل

ساعت

فاصله حركت

ساعت

فاصله حركت

ساعت

فاصله حركت

05:30-06:10

8 دقيقه

05:30-06:10

8 دقيقه

06:00-08:20

10 دقيقه

06:10-06:22

6 دقيقه

06:10-06:28

6 دقيقه

08:20-21:10

7 دقيقه

06:22-07:02

4 دقيقه

06:28-08:58

5 دقيقه

21:10-22:00

10 دقيقه

07:02-08:26

:303 دقيقه

08:58-13:58

6 دقيقه

 

 

08:26-09:18

4 دقيقه

13:58-16:28

5 دقيقه

 

 

09:18-10:08

5 دقيقه

16:28-20:34

6 دقيقه

 

 

10:08-15:38

6 دقيقه

20:34-21:30

8 دقيقه

 

 

15:38-16:18

5 دقيقه

21:30-22:00

10 دقيقه

 

 

16:18-17:50

4 دقيقه

 

 

 

 

17:50-18:46

:303 دقيقه

 

 

 

 

18:46-19:18

4 دقيقه

 

 

 

 

19:18-19:48

5 دقيقه

 

 

 

 

19:48-20:42

6 دقيقه

 

 

 

 

20:42-21:32

7 دقيقه

 

 

 

 

21:32-21:40

8 دقيقه

 

 

 

 

00:22-21:40

10 دقيقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ** فاصله حركت: مدت زمان انتظار در ايستگاه براي رسيدن قطار بعدي است .

 

 

 

 

از مبدا ايستگاه تهران (صادقيه)

روزهاي شنبه تا چهارشنبه

پنجشنبه ها

جمعه و روزهاي تعطيل

ساعت

فاصله حركت

ساعت

فاصله حركت

ساعت

فاصله حركت

05:00-06:00

30 دقيقه

05:00-06:00

30 دقيقه

06:15-15:10

30 دقيقه

06:00-10:00

10 دقيقه

06:00-09:30

10 دقيقه

15:10-19:30

20 دقيقه

10:00-14:30

15 دقيقه

09:30-14:00

15 دقيقه

19:30-22:00

30 دقيقه

14:30-20:00

10 دقيقه

14:00-20:00

10 دقيقه

 

 

20:00-21:00

15 دقيقه

20:00-20:30

15 دقيقه

 

 

21:00-22:00

20 دقيقه

20:30-21:30

20 دقيقه

 

 

 

21:30-22:00

30 دقيقه

 

 

 

 

 

 

ساعت حركت قطارهاي اكسپرس (به سمت گلشهر)

مبدا

شنبه تا چهارشنبه

پنجشنبه

تهران (صادقيه)

15:00-15:20-15:40-16:00-16:20-16:40-17:00 

17:20-17:40-18:00-18:20-18:4019:00-19:20-19:40-20:00

 

14:00-14:20-14:40-15:00-15:20-15:40

16:00-16:20-16:40-17:00-17:20-17:40-

18:00-18:20-18:40-19:00-19:20-19:40-

20:00

ارم سبز

17:27- 18:27

------

 

 

 

 

از مبدا ايستگاه گلشهر

روزهاي شنبه تا چهارشنبه

پنجشنبه ها

جمعه و روزهاي تعطيل

ساعت

فاصله حركت

ساعت

فاصله حركت

ساعت

فاصله حركت

05:00-05:30

10 دقيقه

05:00-05:30

10 دقيقه

06:00-15:00

30 دقيقه

05:30-09:00

10 دقيقه

05:30-09:00

10 دقيقه

15:00-19:00

20 دقيقه

09:00-13:15

15 دقيقه

09:00-13:15

15 دقيقه

19:00-22:00

30 دقيقه

13:15-18:45

10 دقيقه

13:15-18:15

10 دقيقه

 

 

18:45-20:30

15 دقيقه

18:15-20:00

15 دقيقه

 

 

20:30-22:00

20 دقيقه

20:00-21:00

20 دقيقه

 

 

 

21:00-22:00

30 دقيقه

 

 

 

 

 

 

ساعت حركت قطارهاي اكسپرس (به سمت تهران (صادقيه))

مبدا

شنبه تا چهارشنبه

پنجشنبه

گلشهر

05:00-5:20-05:40-06:00-06:20-06:40-07:00-07:20

 07:40-08:00-08:20-08:40-09:00

05:15-05:40-06:00-06:20-06:40-07:00-07:20 07:40-08:00-08:20-08:40-09:00

كرج

06:30- 07:10

07:10

 

 

 

** فاصله حركت: مدت زمان انتظار در ايستگاه براي رسيدن قطار بعدي است.

 

 

از مبدا ايستگاه دولت آباد

شنبه تا پنجشنبه

فاصله حركت

جمعه و روزهاي تعطيل

فاصله حركت

05:00-22:00

15 دقيقه

06:00-22:00

15 دقيقه

 

 

از مبدا ايستگاه امام حسين (ع)

شنبه تا پنجشنبه

فاصله حركت

جمعه و روزهاي تعطيل

فاصله حركت

05:30-22:08

15 دقيقه

06:00-22:08

15 دقيقه

 


** فاصله حركت: مدت زمان انتظار در ايستگاه براي رسيدن قطار بعدي است.

 

 
در جهت تكميل برخي كارهاي اجرائي باقي مانده در خط 6 و اصلاحات مورد نياز براي مدار راه مقرر شده است برنامه زماني حركت هاي قطار در خط 6 بشرح زير تغيير داده شود :
 
در روزهاي غير تعطيل شروع اعزام از ايستگاه هاي دولت آباد و امام حسين(ع) از ساعت 6:00 صبح خواهد بود.
 
در روزهاي غير تعطيل آخرين اعزام قطار از ايستگاه امام حسين(ع) به سمت دولت آباد ساعت 22 خواهد بود.
 
در روزهاي غير تعطيل آخرين اعزام قطار از ايستگاه دولت آباد به ايستگاه امام حسين(ع) ساعت 21:50 خواهد بود.
 
 
 

 

 

از مبدا ايستگاه دانشگاه تربيت مدرس

شنبه تا پنجشنبه

فاصله حركت

جمعه و روزهاي تعطيل

فاصله حركت

05:30-22:00

17 دقيقه

06:00-22:00

35 دقيقه

 

 

از مبدا ايستگاه شهيد ستاري

شنبه تا پنجشنبه

فاصله حركت

جمعه و روزهاي تعطيل

فاصله حركت

05:30-22:00

17 دقيقه

06:00-22:00

35 دقيقه

 


** فاصله حركت: مدت زمان انتظار در ايستگاه براي رسيدن قطار بعدي است.

 

 

 

از مبدا ايستگاه بسيج

شنبه تا پنجشنبه

فاصله حركت

جمعه و روزهاي تعطيل

فاصله حركت

05:30-22:00

12 دقيقه

06:00-22:00

14 دقيقه

 

 

 

 

 

از مبدا ايستگاه ميدان صنعت

شنبه تا پنجشنبه

فاصله حركت

جمعه و روزهاي تعطيل

فاصله حركت

05:35-22:00

12 دقيقه

06:00-22:00

14 دقيقه

 

 

 

 

 

** فاصله حركت: مدت زمان انتظار در ايستگاه براي رسيدن قطار بعدي است.

 

از مبدا ايستگاه شاهد - باقرشهر

ساعت

فاصله حركت

07:25-18:30

95 دقيقه


از مبدا ايستگاه فرودگاه امام خميني (ره)

ساعت

فاصله حركت

08:15-19:20

95 دقيقه

 

** فاصله حركت: مدت زمان انتظار در ايستگاه براي رسيدن قطار بعدي است.

 

 

از مبدا ايستگاه بيمه

شنبه تا پنجشنبه

فاصله حركت

جمعه و روزهاي تعطيل

فاصله حركت

05:37-21:52

15 دقيقه

06:07-21:52

15 دقيقه

 

 

از مبدا ايستگاه پايانه 1 و 2 فرودگاه مهرآباد

شنبه تا پنجشنبه

فاصله حركت

جمعه و روزهاي تعطيل

فاصله حركت

05:45-22:00

15 دقيقه

06:15-22:00

15 دقيقه

 

 

 

** فاصله حركت: مدت زمان انتظار در ايستگاه براي رسيدن قطار بعدي است.

 

 

از مبدا ايستگاه گلشهر

شنبه تا پنجشنبه

جمعه و روزهاي تعطيل

ساعت

فاصله حركت

ساعت

فاصله حركت

05:10-14:15

90 دقيقه

06:45-14:15

90 دقيقه

 

 

از مبدا ايستگاه شهيد سپهبد قاسم سليماني

شنبه تا پنجشنبه

جمعه و روزهاي تعطيل

ساعت

فاصله حركت

ساعت

فاصله حركت

06:00-15:05

90 دقيقه

07:30-15:05

90 دقيقه

 

 

 

** فاصله حركت: مدت زمان انتظار در ايستگاه براي رسيدن قطار بعدي است.