خط 1
 • مجموع زمان مسافرت: 71 دقیقه
 • مسافت : 37/50 کیلومتر
 • شروع ساعت کاری : 05:30
 • اتمام ساعت کاری : 22:30
خط 2
 • مجموع زمان مسافرت: 45 دقیقه
 • مسافت : 24/60 کیلومتر
 • شروع ساعت کاری : 05:30
 • اتمام ساعت کاری : 22:30
خط 3
 • مجموع زمان مسافرت: 60 دقیقه
 • مسافت : 33/70 کیلومتر
 • شروع ساعت کاری : 05:30
 • اتمام ساعت کاری : 22:30
خط 4
 • مجموع زمان مسافرت: 42 دقیقه
 • مسافت : 21/00 کیلومتر
 • شروع ساعت کاری : 05:30
 • اتمام ساعت کاری : 22:30
خط 5
 • مجموع زمان مسافرت: 57 دقیقه
 • مسافت : 41/50 کیلومتر
 • شروع ساعت کاری : 05:00
 • اتمام ساعت کاری : 22:30
خط 7
 • مجموع زمان مسافرت: 33 دقیقه
 • مسافت : 20/50 کیلومتر
 • شروع ساعت کاری : 05:30
 • اتمام ساعت کاری : 22:30
خط انشعابی فرودگاه امام خمینی (ره) (انشعاب خط 1)
 • مجموع زمان مسافرت: 40 دقیقه
 • مسافت : 30/40 کیلومتر
 • شروع ساعت کاری : 07:20
 • اتمام ساعت کاری : 19:20
خط انشعابی فرودگاه مهرآباد (انشعاب خط 4)
 • مجموع زمان مسافرت: 4 دقیقه
 • مسافت : 2/00 کیلومتر
 • شروع ساعت کاری : 05:37
 • اتمام ساعت کاری : 22:30
خط انشعابی هشتگرد (انشعاب خط 5 )
 • مجموع زمان مسافرت: 40 دقیقه
 • مسافت : 26/00 کیلومتر
 • شروع ساعت کاری : 08:00
 • اتمام ساعت کاری : 15:40
نیمه شرقی خط 6
 • مجموع زمان مسافرت: 18 دقیقه
 • مسافت : 10/00 کیلومتر
 • شروع ساعت کاری : 05:30
 • اتمام ساعت کاری : 22:30
نیمه غربی خط 6
 • مجموع زمان مسافرت: 15 دقیقه
 • مسافت : 6/50 کیلومتر
 • شروع ساعت کاری : 05:30
 • اتمام ساعت کاری : 22:00