خط 1
 • مجموع زمان مسافرت: 71 دقیقه
 • مسافت : 36/00 کیلومتر
 • شروع ساعت کاری : 05:30
 • اتمام ساعت کاری : 22:00
خط 2
 • مجموع زمان مسافرت: 45 دقیقه
 • مسافت : 26/00 کیلومتر
 • شروع ساعت کاری : 05:30
 • اتمام ساعت کاری : 22:00
خط 3
 • مجموع زمان مسافرت: 60 دقیقه
 • مسافت : 35/00 کیلومتر
 • شروع ساعت کاری : 05:30
 • اتمام ساعت کاری : 22:00
خط 4
 • مجموع زمان مسافرت: 42 دقیقه
 • مسافت : 22/00 کیلومتر
 • شروع ساعت کاری : 05:30
 • اتمام ساعت کاری : 22:00
خط 5
 • مجموع زمان مسافرت: 57 دقیقه
 • مسافت : 42/00 کیلومتر
 • شروع ساعت کاری : 05:00
 • اتمام ساعت کاری : 22:00
خط 7
 • مجموع زمان مسافرت: 38 دقیقه
 • مسافت : 22/00 کیلومتر
 • شروع ساعت کاری : 05:30
 • اتمام ساعت کاری : 22:00
خط انشعابی فرودگاه امام خمینی (ره) (انشعاب خط 1)
 • مجموع زمان مسافرت: 40 دقیقه
 • مسافت : 30/00 کیلومتر
 • شروع ساعت کاری : 07:20
 • اتمام ساعت کاری : 19:20
خط انشعابی فرودگاه مهرآباد (انشعاب خط 4)
 • مجموع زمان مسافرت: 4 دقیقه
 • مسافت : 2/00 کیلومتر
 • شروع ساعت کاری : 05:37
 • اتمام ساعت کاری : 22:00
خط انشعابی هشتگرد (انشعاب خط 5 )
 • مجموع زمان مسافرت: 40 دقیقه
 • مسافت : 26/00 کیلومتر
 • شروع ساعت کاری : 06:00
 • اتمام ساعت کاری : 15:00
نیمه شرقی خط 6
 • مجموع زمان مسافرت: 18 دقیقه
 • مسافت : 10/00 کیلومتر
 • شروع ساعت کاری : 05:30
 • اتمام ساعت کاری : 22:00
نیمه غربی خط 6
 • مجموع زمان مسافرت: 15 دقیقه
 • مسافت : 6/50 کیلومتر
 • شروع ساعت کاری : 05:30
 • اتمام ساعت کاری : 22:00