ردیف نام نام خانوادگی سمت تاریخ انتصاب مدرک تحصیلی رشته و گرایش تحصیلی وضعیت استخدام سوابق کل سوابق شهرداری
1 علي اكبر زحمت كش رییس هیات مدیره 980814 فوق ليسانس برنامه ريزي سيستمهاي اقتصادي قراردادی 39 0
2 فرنوش نوبخت بالو نايب رييس هیات مدیره و مدیرعامل 960711 فوق لیسانس برق مخابرات رسمی 23 23
3 علي عبدالله پور عضو اصلی هیات مدیره و سرپرست معاونت مهندسي 980626 فوق ليسانس مهندسي صنايع قراردادی 23 23
4 محمد رضا زاده مقدم عضواصلی هیات مدیره 980626 فوق لیسانس برنامه ريزي سيستمهاي اقتصادي قراردادی 26 1
5 علي پير حسين لو عضواصلی هیات مدیره 980626 فوق لیسانس جامعه شناسي توسعه قراردادی 10 2
6 منصور هنرور محجوبین عضو علی البدل هیات مدیره 950915 فوق لیسانس مهندسی عمران قراردادی 28 28
7 سید محمد مهدی میرزایی قمی عضو علی البدل هیات مدیره 970328 فوق لیسانس مهندسی عمران قراردادی 15 15
8 بهرام كوهي جله كران معاون طرح و برنامه 981115 دكترا مهندسي برق قراردادی 24 24
9 سيد محسن عليزاده طباطبايي معاون پشتيباني 981005 فوق ليسانس مهندسي صنايع قراردادی 20 20
10 بابك ناصري صالح آباد معاون سرمايه هاي انساني 960822 دكترا پزشكي قراردادی 25 25
11 احسان بيسادي معاون فرهنگي و اجتماعي 970428 فوق لیسانس علوم اجتماعي- جامعه شناسي رسمی 8 8