ردیف نام نام خانوادگی سمت تاریخ انتصاب مدرک تحصیلی رشته و گرایش تحصیلی وضعیت استخدام سوابق کل سوابق شهرداری
1 علي اكبر زحمت كش رییس هیات مدیره 13990425 فوق ليسانس برنامه ريزي سيستمهاي اقتصادي قراردادی 39 0
2 علي عبدالله پور نايب رييس هيات مديره و مدیرعامل شركت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه 14000227 فوق لیسانس مهندسي صنايع قراردادي 23 23
3 فرهاد صدر عضو اصلي هيات مديره 13991105 فوق لیسانس- دكترا مديريت اجرايي- پزشكي      
4 فرنوش نوبخت بالو عضواصلی هیات مدیره 13990425 فوق لیسانس برق مخابرات قراردادی 23 23
5 علي پير حسين لو عضواصلی هیات مدیره 13990425 فوق لیسانس جامعه شناسي توسعه قراردادی 10 2
6 منصور هنرور محجوبین عضو علی البدل هیات مدیره 13980626 فوق لیسانس مهندسی عمران قراردادی 28 28
7 سید محمد مهدی میرزایی قمی عضو علی البدل هیات مدیره 13980626 فوق لیسانس مهندسی عمران قراردادی 15 15
8 فرود لطفي سرپرست معاونت طرح و برنامه 14000407 فوق لیسانس مديريت دولتي قراردادی 20  
9 سيامك مناني سرپرست معاونت پشتيباني 14000222 فوق لیسانس مديريت دولتي مامور از شهرداري تهران    
10 سيد محسن عليزاده طباطبايي سرپرست معاونت سرمايه هاي انساني 14000225 فوق لیسانس مهندسي صنايع قراردادی 21  
11 سيد مجتبي تقوي نژاد معاون  امور فرهنگي و اجتماعي 13990714 فوق لیسانس علوم انساني مامور از شهرداري تهران