مناقصه
مزایده
فراخوان
حراج
حضور نمايندگان شركت ها در جلسات كميسيون، صرفا با ارايه معرفي نامه رسمي با قيد نمايندگي تام الختيار ...ادامه مطلب...
1394/4/14